Αυτές όπου κατά την χρονική στιγμή που δέχεται ο μυς την μεγαλύτερη επιβάρυνση αυξάνεται ταυτοχρόνως το μήκος του. Π.χ. μετά από ένα άλμα να ακολουθήσει ημικάθισμα.