Πολύ πρακτικό είναι αν δείχνει ταχύτητα, παλμούς, διανυομένη απόσταση, και βαθμό δυσκολίας.
Επίσης να δίνει καλή αίσθηση στο πεταλάρισμα και να μην κάνει πολύ θόρυβο.